”STRAH” I PRED BEOGRADSKOM PUBLIKOM

U pirot­skom pozori{tu inten­zivno se radi na pripre­mi nove pred­stave. Osim pre­mi­jere, u maju ih o~ekuje i neko­liko gos­to­van­ja sa pred­stavom ”Strah”. Sti­ca­jem okolonos­ti ovo je bio posled­nji pro­jekat red­itel­ja Igo­ra Vuka Torbice.