OBILAZAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI BOLNICE

U toku su radovi prve faze na rekon­struk­ci­ji zgrade Op{te bol­nice Pirot. Radove su danas obi{li zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli} i pomo}nica gradona~elnika i koor­di­na­tor Gradske uprave za sarad­nju sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Mil­i­ca Golubovi}.