NASTAVLJA SE REALIZACIJA PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA

Kroz pro­grame i mere zapo{ljavanja u Piro­tu je posled­njih god­i­na anga‘ovano oko 500 oso­ba sa evi­deni­ci­je NSZ u Piro­tu. Sli~ne pro­grame koje grad real­izu­je na lokalnom, Nacional­na slu‘ba real­izu­je i na dr‘avnom nivou. Ove godine iz bud‘eta gra­da je za mere zapo{ljavanja izd­vo­jeno ukup­no 19 mil­iona dinara. Danas je pot­pisan spo­razum o nas­tavku sarad­nje gra­da i Nacionalne slu‘be na real­izaci­ji pro­gra­ma javnih rado­va i stru~ne prakse.