U PIROTU ZA MESEC DANA PRIKUPLJENO OKO 200 JEDINICA KRVI

Orga­ni­zo­vano davan­je krvi nije obus­tavl­jano od po~etka pan­demi­je. Broj davala­ca bio je man­ji na po~etku epi­demi­je, a u posled­nje vreme u Piro­tu je na nivou kao i pre toga, ka‘e dr Dra­gan Vir­i­je­vi} iz Zavo­da za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a. Pirot je posled­njih god­i­na u vrhu liste grado­va sa najvi{e priku­pljenih jedini­ca krvi u odno­su na broj stanovni­ka. Iz Zavo­da za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a navode da ima­ju odli~nu sarad­nju sa Crven­im krstom Pirot, ali i sa kom­pani­jom Tigar Tyres.