SAMOHRANE MAJKE DO SAMOZASTUPANJA

Udru‘enje ‘ena  Lav  real­izu­je pro­jekat  Samohrane majke do samoza­s­tu­pan­ja. Pro­jekat je namen­jen samohran­im majka­ma koje su me|u najugro‘enijim soci­jal­nim kat­e­gori­ja­ma u Piro­tu. Iz udru‘enja navode da samohrane majke nisu pre­poz­nate u strate{kim doku­men­ti­ma i da su nev­idljive za {iru zajed­nicu.