POČINJE PRIJAVLJIVANJE GRAĐANA ZA NOVU POMOĆ DRŽAVE

 

Gra|ani Srbi­je od sutra mogu da se pri­jave za pomo} dr‘ave od 30 plus 30 evra. Pri­javlji­van­je je preko por­ta­la Uprave za tre­zor. Tele­fon­sko pri­javlji­van­je po~inje 5. i traja}e do 15. maja, rekao je min­istar finan­si­ja Sini{a Mali. Za ovu vrstu pomo}i ne tre­ba da se pri­javlju­ju pen­zioneri, koris­nisi cosi­jalne pomo}i i gra|ani koji su na izdr‘avanjuz atvorske kazne. Ovim kat­e­gori­ja­ma stanovni[tva pomo} }e biti ispla}ena odmah posle prazni­ka, rekao je Mali i to 6. maja pen­zioner­i­ma, a 7. maja koris­ni­ci nov~ane soci­jalne pomo}i i gra|ani na izdr‘avanju zatvorske kazne. Ispla­ta pomo}i za ostale gra|ane po~e}e 12. maja, a Mali o~ekuje da se zavr{i do 20. maja. Za 10. maj najavlju­je ispal­tu drugih 50 pos­to min­i­malne zarade {to je deo tre}|eg pake­ta pomo}i dr‘ave. Danas je u Srbi­ji po~ela ispla­ta sub­ven­ci­ja grad­skim hote­lima, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va finan­si­ja.