NAREDNIH DANA IMUNIZACIJA KINESKOM VAKCINOM

U Piro­tu je danas nas­tavl­je­na imu­nizaci­ja kineskom Sino­farm vak­ci­nom za gra|ane koji ima­ju zakazan ter­min preko por­ta­pa E upra­va. Kak­va }e biti dinami­ka vakci­naci­je nared­nih dana raz­go­var­ali smo sa Tim­om za odlazak na vakci­naci­ju Grad­skog {taba za vanredne situaci­je.