DODELJENJI UGOVORI O FINANSIRANJU PROJEKATA ZA REALIZACIJU LPA ZA DECU

Pred­stavn­i­ma nevla­dinih orga­ni­zaci­ja i udru‘enja danas su dodeljni ugov­ori o finan­sir­an­ju pro­jeka­ta odobrenih na ovogodi{njem konkusu za real­izaci­ju u okviru Lokalnog plana akci­je za decu.