POČELA EKOLOŠKA AKCIJA OČISTI SVOJ DOM, IZBACI SVE ŠTO TI SMETA

Nova ekolo{ka kam­pan­ja Region­alne deponi­je Pirot pod nazivom O~isti svoj dom, izbaci sve {to ti smeta  po~ela je danas poku­pl­jan­jem otpa­da u Kozara~koj uli­ci. Akci­ju real­izu­je Region­al­na deponi­ja u sarad­nji sa Grad­skom upravom, JP Komu­nalac i Eko recikla‘nim cen­trom Amala 1.