NEDELJA IMUNIZACIJE POD SLOGANOM VAKCINE NAS ZBLIŽAVAJU

Nedel­ja imu­nizaci­je obele‘ava se od danas do 2. maja pod sloganom Vakcine nas zbli‘avaju. Cilj obele‘avanja je pove}anje obuh­va­ta imu­nizaci­jom ja~anjem uveren­ja o potre­bi za{tite od bolesti koje se mogu spre~iti vakci­naci­jom. Stru~njaci stal­no razvi­ja­ju nove vakcine. U tu grupu spada­ju i vakcine pro­tiv korona virusa. Epi­demi­olozi ka‘u da se ovoj po{asti mo‘e sta­ti na put jedi­no masovnom imu­nizaci­jom.