METAMORFOZIS DU SOTEROS MINJE POLJAK

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} u toku je izlo‘ba ikona Min­je Pol­jak. Ovo je nje­na prva izlo‘ba u Piro­tu, a {esta samostal­na.