VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 21 OSOBE U OKRUGU

Virus korona potvr|en je kod jo{ 21 osobe u Pirot­skom okrugu: 10 iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 5 iz Babu{nice i 1 iz Bele Palanke. Jed­na oso­ba je pre­minu­la u Op{toj bol­ni­ci Pirot. 

Na PCR anal­izu posla­ta su 23 uzorka. 

U pirot­skoj bol­ni­ci le~i se 30 bolesni­ka: 16 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Babu{nice, 2 iz Bele Palanke i 1 iz Beograda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepo­volj­na, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Neophod­no je po{tovanje svih mera prevencije. 

Do sada je u okrugu vakcin­isano 21.206 oso­ba. Obe doze vakcine prim­i­lo je 16.012 gra|ana.

Vakci­naci­ja Sput­njik vak­ci­nom u Piro­tu i tokom vikenda 

I tokom viken­da, gra|ani Piro­ta koji nema­ju zakazan ter­min, mogu da se vakcini{u prvom dozom Sput­njik V vakcine. Imu­nizaci­ja je od 8 do 14 sati na punk­tu na Zatvorenom bazenu. Opre­del­jeno je oko 1.000 doza ove vakcine, obave{tavaju iz Tima za vakci­naci­ju Grad­skog {taba za vanredne situacije.

U Srbi­ji jo{ 2.384 osobe poz­i­tivne na Kovid19

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod jo{ 2.384 gra|anina. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 34 osobe. Na bolni~kom le~enju je 5.897 gra|ana. Na res­pi­ra­toru je 207 osoba.