RAD DZ USMEREN NA SUZBIJANJE VIRUSA COVID19

Od po~etka pan­demi­je zaposleni u Domu zdravl­ja Pirot anga‘ovani su na zbrin­ja­van­ju paci­je­na­ta zara‘enih kovid infek­ci­jom, ali i na vakci­naci­ji koja je po~ela sredi­nom jan­u­ara. Direk­tor ove zdravstvene ustanove, dr Radovan Ili}, ka‘e da se ne zapos­tavl­ja­ju ni svi ostali paci­jen­ti koji­ma je potreb­na pomo} u oblasti pri­marne zdravstvene za{tite.