ODBORNICI USVOJILI PROSTORNI PLAN GRADA

Danas je dru­gi put ove godine zasedao grad­s­ki par­la­ment. Odbor­ni­ci su dali saglas­not na Pros­torni plan grada,krovni doku­ment ~ija je izra­da tra­jala oko dve godine. Plan defini{e urbanisti~ki aspekt, privred­ni i infra­struk­turni razvoj grada,uz mak­si­mal­no defin­isane meh­a­nizme za{tite kul­turnog, istori­jskog i prirodnog nasle|e sa poseb­n­im osvr­tom na za{titu ‘ivotne sre­dine.