NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA EGTC EUROBALKAN

Eurore­gion Ni{ava u doba pan­demi­je radi u ote‘anim uslovi­ma. U godi­ni kada obele‘avaju 15 god­i­na pos­to­jan­ja, jedan od pri­or­ite­ta je nas­tavak real­izaci­je pro­jek­ta EGTC EuroBalkan.