BIBLIOTEKA OBELEŽILA SVETSKI DAN KNJIGE

Svet­s­ki dan knjige obele‘en je danas i u Nar­o­d­noj bib­lite­ci Pirot. Svi m novim ~lanovi­ma i oni­ma koji su danas obnovili ~lanarinu za ovu god­inu pok­lon­je­na je knji­ga nekog od zavi~ajnih autora.