ZZJZ: REGISTROVANA JOŠ 23 POZITIVNA NA COVID-19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu i dal­je ne nepo­volj­na. Pre­ma podaci­ma ZZJZ jo{ 23 osobe iz Pirot­skog okru­ga lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene na korona virus( Pirot 14, Dim­itro­v­grad 5, Babu{nica 2 i Bela Palan­ka 2). Na anal­izu je posla­to jo{ 17 uzo­ra­ka bri­se­va na PCR testi­ran­je u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko. Sva lica potvr|ena na kovid su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji u zav­is­nos­ti od klini~ke slike. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 30 bolesni­ka. Najvi{e iz Piro­ta 19, iz Dim­itro­vgra­da 4, Babu{nica 3, Bela Palan­ka 3 i jed­na oso­ba iz Beogra­da). U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 196 pre­gle­da, od kojih 47 prvih i 149 kon­trol­nih. Inten­zitet preno{enja virusa i dal­je visok. Potreb­no stro­go po{tovanje pre­ven­tivnih mera. Vakci­naci­ja je jedan od na~ina da se stane na put epi­demi­ji. Od po~etka masovne imu­nizaci­je u Okrugu zaklju~no sa 20.aprilom vakcin­isano je 20.672-oje lju­di, od kojih je 15.657 prim­i­lo obe doze vakcine.