U BOLNICI HOSPITALIZOVANO 30 PACIJENATA SA KOVIDOM

Od po~etka ove nedel­je bele‘i se pad bro­ja hos­pi­tal­i­zo­vanih paci­je­na­ta sa kovid infek­ci­jom u Op{toj bol­ni­ci, izjavio je za TV Pirot direk­tor ove zdravstvene ustanove dr Goran Petrovi}.