POSTAVLJANJE ŽIČANIH KONTEJNERA ZA PLASTIČNU AMBALAŽU NA STAROJ PLANINI

Akci­ja Region­alne deponi­je ”Recik­li­raj za Pirot” posle gra­da nas­tavl­je­na je u pirot­skim seli­ma i na najpop­u­larni­jim izleti{tima. Cilj je da se obezbe­de uslovi za adek­vat­no odla­gan­je plasti~nog otpa­da pre po~etka turisti~ke sezone.