INSPEKCIJE ZAJEDNIČKIM SNAGAMA KONTROLIŠU POŠTOVANJE MERA

Sve inspekci­jske slu‘be zdru‘enim snaga­ma kontroli{u pri­menu mera za spre~avanje {iren­ja Kovida19. Pre­ma re~ima na~elnice okru­ga Dra­gane Ton~i} pod poja~anim nad­zorom su ugos­titeljs­ki i trgovin­s­ki objek­ti i hoteli.