SAGLASNOST VEĆA NA PROSTORNI PLAN GRADA

^lanovi Grad­skog ve}a dali su na dana{njoj sed­ni­ci saglas­nost na va‘ne odluke. Ve}nici su saglas­ni sa Pros­torn­im planom gra­da i drugim odluka­ma va‘nim za pri­menu ovog doku­men­ta, me|u koji­ma je i Plan detaljne reg­u­lacije za solarno postro­jen­je u selu Dobri do. Saglasili su se i sa pred­l­o­gom Lokalnog akcionog plana zapo{ljavanja i Pro­gramom kori{}enja sred­sta­va Bud‘etskog fon­da za ener­get­sku efikas­nost gra­da za sufi­nan­sir­an­je mera na pobolj{anju ener­getske efikas­nos­ti ku}a.