PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU I PROMOVISANJU TURISTIČKIH USLUGA

Udru‘enje gra|ana Poni{avlje u part­ner­stvu sa op{tinama ]ustendil i Vidin iz Bugarske real­izu­je pro­jekat prekograni~ne sarad­nje pod nazivom ”Podr{ka preduzetni{tvu i pro­mo­visan­ju turisti~kih uslu­ga”. Prvi deo pro­jek­ta je real­i­zo­van po~etkom mar­ta u Piro­tu. Pre­ostale su jo{ dve aktivnos­ti.