SWISS PRO DO SADA FINANSIRAO 13 PROJEKATA U OKRUGU

Fon­dovi Evropske uni­je, bro­jnih pro­gra­ma i razli~itih insti­tu­ci­ja zna~ajn su izvor pri­ho­da za real­izaci­ju bro­jnih pro­jeka­ta na lokalnom nivou. Pro­gram Swiss Pro funkcioni}e ve} neko­liko god­i­na. Iz ovog pro­gra­ma navode da su zado­voljni sarad­njom sa lokalnim samouprava­ma iz Pirot­skog okru­ga.