OČISTI SVOJ DOM, IZBACI SVE ŠTO TI SMETA

Nova ekolo{ka kam­pan­ja u Piro­tu po~inje u ponedel­jak. Akci­ju orga­nizu­je Region­al­na deponi­ja Pirot u sarad­nji sa Grad­skom upravom, JP Komu­nalac i Recikla‘nim eko cen­trom Amala 1. U sklopu kam­pan­je ekipe }e odvoz­i­ti sme}e goto­vo sa ku}nog pra­ga gra|ana. Iz Deponi­je navode da o~ekuju dobar odziv gra|ana, kakav je, ka‘u, i u akci­ji ”Recik­li­ra­j­mo za Pirot”.