DANI BANICE BIĆE ODRŽANI

Gastro-turisti~ka man­i­festaci­ja ”Dani ban­ice” ove godine bi}e odr‘ana,za raz­liku od pro{le godine kada je izosta­la zbog epi­demi­je korona virusa. Kako }e biti orga­ni­zo­vani Dani ban­ice zavisi}e od aktuelnog trenut­ka, ka‘e za TV Pirot Milo{ Lili},direktor Turisti~ke orga­ni­zaci­je Bele Palanke.