ZZJZ:COVID 19 POTVRĐEN KOD 46 OSOBA

Korona virus ju~e i danas do 14 sati potvr|en je kod 46 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga( Pirot 27, Dim­itro­v­grad 11, Babu{nica 1 i Bela Palan­ka 7), navo­di se u posled­njem izve{taju ZZJZ. Na PCR anal­izu posla­ta su jo{ 54 uzor­ka. Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je i dal­je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja, potvr|uju u Zavo­du. Bitku sa kovid infek­ci­jom u posled­n­ja 24 sata izgu­bile su dve osobe koje su se le~ile u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci Zavod reg­istru­je veli­ki broj pre­minulih u aprilu. ^ak 29 oso­ba od 1.do 19.aprila pre­min­uo je od kovi­da i sa kovidom. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci je 40 pacijenata,najvi{e iz Piro­ta 28. Ne sman­ju­je se ni broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti DZ Pirot. U dane viken­da obavl­jeno je 210 pre­gle­da, od kojih 63 prva i 147 kontrolnih.Neohodno je i dal­je stro­go po{tovati pre­ven­tivne mere kako bi se sta­lo na put epi­demi­ji. Vakci­naci­ja je jedan od meh­a­niza­ma. U Pirot­skom okrugu su do sada vakcin­isane 20.624 osobe, od kojih je 15.610 prim­i­lo obe doze vakcine. 

Jo{ 2.604 osobe poz­iz­tivne na COVID-19 u Srbiji 

Pre­ma podaci­ma objavl­jen­im na saj­tu covid.rs, od testirane 

12.482 osobe,2.604 su poz­i­tivne na COVID 19. I dal­je je visok broj pre­minulih od posled­i­ca kovid infek­ci­je. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 35 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 6.701 paci­jent. Na res­pi­ra­tori­ma je 217 pacijenata.