U TOKU JE RESTAURACIJA IKONOSTASA U PAZARSKOJ CRKVI

U toku je restau­raci­ja ikonos­tasa u crkvi Ro|enja Hris­tovog u Pazaru. Na tome rade stru~njaci konz­er­va­tori Nar­o­dnog muze­ja iz Beogra­da. Deo ikonos­tasa vra}en je na svo­je mesto posle ~i{}enja. Mno­go toga o{te}eno je tokom god­i­na, ali konz­er­va­tori se trude da mu vrate stari sjaj. Stru~njaci ka‘u da je jedan od najlep{ih u Srbi­ji i {ire.