PAUK NA ULICAMA PIROTA

JKP ”Komu­nalac” nabavio je novo speci­jal­i­zo­vano vozi­lo za odvo‘enje nepropis­no parki­ranih vozi­la. Ono }e se od srede na}i na uli­ca­ma Piro­ta. Rad­ni­ci ”Komu­nal­ca” bi}e zadu‘eni da u sarad­nji sa MUP-om reguli{u parki­ran­je pre­ma propisima.