JOB INFO CENTAR NASTAVLJA REALIZACIJU PROJEKTA ZNANJEM DO POSLA

U okviru pro­gra­ma ”Znan­jem do posla” Job info cen­tar raspisao je javni poziv za obuku za zan­i­man­je pro­davac robe {iroke potro{nje. Pro­jekat Znan­jem do posla u Piro­tu se real­izu­je ve} 5 god­i­na, a do sada je vi{e od 2.000 mladih iskaza­lo intereso­van­je za neku o obu­ka koje je odr­ga­ni­zo­vao Job info centar.