ĐACI SE VRATILI U ŠKOLSKE KLUPE

[kole su po~ele da rade danas, odlu~eno je na posled­njoj sed­ni­ci Republi~kog kriznog {taba. U~enici star­i­jih razre­da osnovnih {kola i srednjo{školci, koji su nas­tavu poha|ali onla­jn, vratili su se u đ|ač~ke klupe. Danas smo bili u pirot­skoj Gimnaziji.