PIROĆANCI VEĆ 8,5 GODINA SARAĐUJU SA ARMADOM SECURITY 16042021

U Piro­tu vi{e od 8 god­i­na radi aged­nci­ja Arma­da secu­ri­ty. Vi{e od 50 je zaposlenih na poslovi­ma fizi~kog i tehni~kog obezbe|enja i ~i{}enja. U Arma­di se orga­nizu­ju bro­jne obuke.