NOVI NAČIN FUNKIONISANJA MESNIH ZAJEDNICA 16042021

U skladu novim Zakonom o lokalnim samouprava­ma, Grad­s­ka upra­va Pirot na nared­noj sed­ni­ci lokalnog park­la­men­ta usvoji}e odluku o mes­nim zajed­ni­ca­ma. Pre­ma re~ima grad­skog ve}nika Srete­na Savova, ova odlu­ka porazume­va novu ter­i­tori­jal­nu orga­ni­zaci­ju mes­nih zajed­ni­ca i Save­ta. Savet }e se birati tajn­im i neposred­nim izbori­ma na bira~kim mes­ti­ma za nared­ni ~etvorogodi{nji peri­od. Nov­ina je da }e do}i do spa­jan­je vi{e nasel­jenih mes­ta u jed­nu mes­nu zajednicu.