NA COVID-19 JOŠ 27 POZITIVNIH, PREMINULA JEDNA OBOELELA OSOBA 16042021

Reg­istrovano je jo{ 27 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus na podru~ju Pirot­skog okru­ga, a jed­na oboelela oso­ba pre­minu­la je u pirot­skoj Bol­ni­ci, saop{teno je iz ZZJ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od ukupnog bro­ja poz­i­tivnih 19 oso­ba je iz Piro­ta, 7 iz Dim­itro­vgra­da i 1 je iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu danas je posla­to 48 uzo­ra­ka iz okru­ga. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot su 34 paci­jen­ta. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 167 pre­gle­da, od toga 122 su kon­trol­na. Obuh­vat vakci­naci­jom u okrugu je 32 pos­to, pokazu­ju podaci Zavo­da. Od po~etka masovne imu­nizaci­je u okrugu je vakcin­isana 20.561 oso­ba, a obe doze vakcine prim­i­la je 15.491 oso­ba, navo­di se u izve{taju Zavoda. 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 39 oso­ba, virus potvrđen kod 2.864 građana Srbije

U Srbi­ji je od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 39 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a korona virus potvr|en je kod 2.864 osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Testi­rane su 14.193 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 239 paci­je­na­ta od 7.187 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.