KORIDORI SRBIJE NASTAVLJAJU SANACIJU PUTEVA, POČELI RADOVI U SELU RSOVCI 16042021

Grad Pirot ima sja­jnu sarad­nju sa preduze}em Kori­dori Srbi­je. Prvi pro­jekat koji }e biti real­i­zo­van u ovoj godi­ni je nas­tavak sanaci­je putnog prav­ca u selu Rsovci.