EPIDEMIJA NE POPUŠTA U BELOJ PALANCI 16042021

Epidemiolo{ka situaci­ja na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga je nepo­volj­na. I u Beloj Palan­ci i dal­je veli­ki broj novopotv|enih slu~ajeva obolo­van­ja od korona virusa u odno­su na broj stanovnika.