BOJAN PEŠIĆ: REŠIĆEMO PROBLEM ODRŽAVANJA DEČIJIH IGRALIŠTA NA OTVORENOM 16042021

Mno­ga de~ija igrali{ta na otvorenom u Piro­tu su ruini­rana. Poloml­jeni su tobo­gani, klack­alice i ljulja{ke. Lokalna samoupra­va poku{a}e da re{i ovaj problem.