USPOSTAVLJANJE SISTEMA ZA RANU PREVENCIJU ODBRANE OD POPLAVA U BELOJ PALANCI

Op{tina Bela Palan­ka 16.maja zavr{ava real­izaci­ju dvogodi{njeg pro­jek­ta finan­sir­a­nog iz sred­sta­va pro­gra­ma preko­grani~ne sarad­nje. Re~ je o uspostavl­jan­ju sis­tema za ranu pre­ven­ci­ju odbrane od popla­va.