ONLAJN GRADSKA SMOTRA RECITATORA

Grad­s­ka smo­tra recita­to­ra odr‘ana je u onla­jn for­matu. Orga­ni­za­tor je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot. Zbog epidemiolo{ke situaci­je nij ebi­lo nas­tu­pa u‘ivo. Takmi~ari su dostavili snimke svo­jih nas­tu­pa.