NA COVID-19 JOŠ 28 POZITIVNIH, PREMINULE 3 OBOLELE OSOBE

Reg­istrovano je jo{ 28 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus na podru~ju Pirot­skog okru­ga, a tri osobe su pre­minule u pirot­skoj Bol­ni­ci od posled­i­ca infek­ci­je, navo­di se u posled­njem izve{taju ZZJZ o epidemiolo{kom stan­ju. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od ukupnog bro­ja poz­i­tivnih 16 oso­ba je iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 1 je iz Babu{nice i 5 iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu danas je posla­to 36 uzo­ra­ka iz okru­ga. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot su 32 paci­jen­ta, navo­di se u saop{tenju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 197 pre­gle­da, od toga 46 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu ocen­ju­je se i dal­je kao kao nepo­volj­na, navode iz Zavo­da. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je visok, ka‘u stru~njaci, i apelu­ju na po{tovanje pre­ven­tivnih mera.

U Srbi­ji Covid potvrđen kod 2.971 osobe, pre­minu­lo 35 građana

 

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji je u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo 35 oso­ba, a Covid-19 potvr|en je kod 2.971 osobe, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 14.565 oso­ba. Pre­ma zvani~nim podaci­ma na res­pi­ra­tori­ma je 259 paci­je­na­ta, dok je na bolni~kom le~enju 7.341 oso­ba.