JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA ZANIMANJE PRODAVAC

U okviru pro­gra­ma ”Znan­jem do posla” raspisan je javni poziv za zan­i­man­je pro­davac robe {iroke potro{nje. Obu­ka za dese­toro mladih bi}e orga­ni­zo­vana u Kom­pani­ji ”Marmil” u Piro­tu i traja}e dva mese­ca. Tokom obuke }e polazni­ci dobi­jati nov~anu naknadu a najbolji polazni­ci }e imati pri­liku za zaposlen­je. Pra­vo u~e{}a ima­ju neza­pos­lene osobe od 18 do 30 god­i­na ili do 35 god­i­na uko­liko pri­pada­ju nekoj ran­jivoj kat­e­gori­ji stanovni{tva. Pri­javlji­van­je zain­tereso­vanih kan­di­da­ta je na broj tele­fona 501 820 ili mejlom jobinfocentarpirot@gmail.com ili li~no u Job Info cen­tru u Bogo­javl­jen­skoj uli­ci broj 3. Rok za pri­javu je 15 dana.