DR ZEC: OBUHVAT VAKCINACIJOM U OKRUGU 32 POSTO

U dobu pan­demi­je ‘ivi­mo ve} god­inu i po dana. Vakci­naci­ja i mere pre­ven­ci­je su osnov­na oru‘ja u bor­bi sve­ta sa viru­som korona. Masov­na imu­nizaci­ja korak je ka kolek­tivnom imu­nite­tu, koji je put ka kra­ju pan­demi­je. Pre­ma podaci­ma ZZJZ do sada je u okrugu vakcin­isano 20.398 oso­ba, a 15.412 gra|ana prim­i­lo je obe doze vakcine.