DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE VODE

Piro}anci su redovne plati{e ra~una za potro{nju vode. O tome svedo~i pro­ce­nat naplate. JP Vodovod i kanal­izaci­ja ove godine nas­tavl­ja sa instali­ran­jem vodomera za daljin­sko o~itavanje potro{nje.