DALIBOR NAKIĆ: TOČAK INKLUZIJE ROMA SE SNAŽNO POKRENUO

Svet­s­ki dan romske nacionalne man­jine obele‘en je 8. apri­la. Tim povodom orgazni­zo­van je pri­jem pred­stavni­ka Nacionalnog save­ta romske nacionalne man­jine kod predsed­ni­ka Srbi­je Alek­san­dra Vu~i}a. Dal­i­bor Naki}, predsed­nik Nacionalnog save­ta romske nacionalne man­jine gov­ori za Tele­viz­iju Pirot o inkluz­i­ji Roma i nji­hovom polo‘aju.