COLIĆ: LOKALNA SAMOUPRAVA PIROTA U SKLADU SA NADLEŽNOSTIMA POMAŽE UGOSTITELJIMA

Lokalna samoupra­va Piro­ta, u skladu sa nadle‘nostima poma‘e ugos­titelji­ma kojih je u Piro­tu pedese­tak. Dogov­oreni su i sas­tan­ci na koji­ma }e ugos­titelji obrazlo‘iti prob­leme sa koji­ma se suo~avaju tokom poslo­van­ja.