PIROT MEĐU PRVIM GRADOVIMA U KOJIMA ĆE SE SUFINANSIRATI UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI KUĆA

Osim sufi­nan­sir­an­ja ure|enja fasa­da zgra­da u Piro­tu }e se kroz bud‘etski Fond za ener­get­sku efikas­nost i uz pomo} Min­istarst­va rudarst­va i ener­getike sufi­nan­sir­an­ti i real­izaci­ja mera na pobolj{anju ener­getske efikas­nos­ti u doma}instvima. Pot­predsed­ni­ca Vlaade Srbi­je i min­istars­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi} najav­i­la je da bi u junu tre­ba­lo da po~ne da radi Upra­va za ener­get­sku efikas­nost i da }e se ve} do kra­ja leta real­i­zo­vati odre|eni pro­gra­mi, pop­ut sufi­nan­sir­an­ja zamene sto­lar­i­je i gre­jnih sis­tema u doma}instvima. Pirot je me|u gradovi­ma uklju~enim u pilot projekat.