ONLAJN JAVNE KONSULTACIJE POVODOM NACRTA PLANA RAZVOJA PIROTA

Izra­da Plana razvo­ja gra­da Piro­ta za peri­od do 2028. godine stigla je u fazu javnih kon­sultaci­ja. Zbog epi­demi­je ovaj pro­ces bi}e orga­ni­zo­van preko zoom aplikaci­je. Pred­lozi mogu da se {alju i elek­tron­skim putem ili li~no u pros­tori­ja­ma Kance­lar­i­je za lokalni ekonom­s­ki razvoj.