MINISTARKA VUJOVIĆ: PIROT POSTAJE REGIONALNI CENTAR ZA ODLAGANJE OTPADA

Min­istar­ka za{tite ‘ivotne sre­dine Ire­na Vujovi}, obi{la je danas Region­al­nu san­i­tar­nu deponi­ju u Piro­tu. U toku je zavr{na faza izgrad­nje lin­i­je za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpa­da, a sred­st­va su osim Min­istarst­va za{tite ‘ivotne sre­dine izd­vo­jili i Grad Pirot i Region­al­na deponija.