ZZJZ: U OKRUGU JOŠ 38 POZITIVNIH NA COVID — 19

U Pirot­skom okrugu na virus korona potvr|eno je jo{ 38 oso­ba: 26 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Babu{nice i 1 iz Bele Palanke, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na PCR anal­izu danas je posla­to jo{ 26 uzo­ra­ka iz okru­ga. I dal­je je veli­ki broj obolelih na bolni~kom le~enju. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 43 bolesni­ka: 28 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{nice i 7 iz Bele Palanke. Na‘alost bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­lo je jo{ jed­no lice u posled­n­ja 24 sata. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 104 lica,a ukin­u­ta za 69. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot u ponedel­jak 12.aprila obavl­jena su 254 pre­gle­da od kojih su 53 prva i 201 kon­trol­ni. Epidemiolo{ka situaci­ja je nepo­volj­na. Inten­zitet preno{enja virusa je visok. Neophod­no je po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je. Do sada su u okrugu vakcin­isane 19.924 osobe, a obe doze vakcine prim­i­lo je 15.187 gra|ana.

Jo{ 3.572 osobe poz­i­tivne na COVID 19 u Srbiji 

Kod 3.572 osobe potvr|eno je pris­ust­vo korona virusa od testi­ranih 16.116 lju­di u posled­n­ja 24 sata. Pre­minule su 34 osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 7.648 paci­je­na­ta, dok je 247 paci­je­na­ta na res­pi­ra­tori­ma.