ZAVRŠAVA SE SALON KNJIGE I GRAFIKE 13042021

Ovogodi{nji Salon knjige i grafike zavr{ava se danas. Zbog epi­demi­je korona virusa Salon je orga­ni­zo­van kas­ni­je nego prethod­nih god­i­na i na otvorenom. Rani­je je objavl­jen Zbornik rado­va pristiglih na Konkurs za kratku pri~u i dodel­jene su nagrade najboljim autori­ma. Orga­ni­zo­vane su dve knji‘evne ve~eri i trib­i­na, a dodel­je­na su i sajam­s­ka priz­nan­ja izdava~ima.