NA NARODNOM KAZANU OKO 600 PIROĆANACA

Nar­o­d­na kuhin­ja u Piro­tu nije presta­jala sa radom ni u vreme pan­demi­je. Obro­ci se dele na dva punk­ta. Svakod­nevno su aktivni i volon­teri Crvenog krsta.